" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

พันธกิจ

    1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
    3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบสานต่อไป
    4. พัฒนาวัดและโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
    5. ส่งเสริมการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    6. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองในทุก ๆ ด้าน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    7. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
    8. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    9. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย
    10. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
    11. ส่งเสริมดูแลป้องกันแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    12. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศที่ทันสมัย
    13. รณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
    14. บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน