" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ 

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารและการเมือง

 

 

 

  เป้าประสงค์ 

 1. ระบบการให้บริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ครอบคลุม เพียงพอและทั่วถึง
 2. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 3. ระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนทั่วถึงและการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมชุมชนวิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นโดยความร่วมมือจากทุกส่วน
 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่และไม่เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 5. อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้น พร้อมอยู่บนวิถีแห่งความพอเพียง
 6. ระบบพัฒนาการบริหารและการเมืองครอบคลุม ทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 • ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า
 • ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบน้ำอุปโภค บริโภค
 • ขยายเขตบริการไฟฟ้าแสงสว่าง
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 • จัดให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
 • จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย
 • ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและนันทนาการ
 • จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี
 • ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะแก่ประชาชน
 • สร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
 • ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ปรับปรุงถนน ที่สาธารณะให้มีความสะอาด ร่มรื่น
 • สร้างระบบการกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 • ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
 • ส่งเสริมการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว
 ยุทธศาสตร์การบริหารและการเมือง
 • พัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัย และรวดเร็ว
 • เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาศักยภาพบุคลากร