" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน11 เม.ย. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่อง นโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566 - 25709 ม.ค. 2566
3รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน11 พ.ย. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25669 ก.ย. 2565
5ข่าวประชาสัมพันธ์ การบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลหนองช้างคืน4 เม.ย. 2565
6คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง9 มี.ค. 2565
7คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง9 มี.ค. 2565
8คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด9 มี.ค. 2565
9รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256426 ต.ค. 2564
10ประกาศนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256518 ก.ย. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ก.ย. 2564
13ประกาศการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกองหรือส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองช้างคืน7 มิ.ย. 2564
14ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีประมาณ 2565 - 256630 ก.ย. 2563
15คำสั่งการกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลหนองช้างคืน18 ส.ค. 2563
16คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน17 มี.ค. 2563

1