" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.25497 ต.ค. 2565
2พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254223 ก.ย. 2565
3พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.255815 ส.ค. 2565
4แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 25598 มิ.ย. 2565
5พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.254323 พ.ค. 2565
6การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ5 พ.ย. 2564
7พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25581 พ.ย. 2564
8กฎกระทรวง การมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25645 เม.ย. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 256425 ก.พ. 2564
10ระเบียบกรมป่าไม้ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่2) 22 เม.ย. 2563
11พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 256022 มิ.ย. 2560
12พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕24 มี.ค. 2560
13พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับล่าสุด)19 ม.ค. 2560
14หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ...9 ธ.ค. 2559
15กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 5 ก.ย. 2559
16ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน 22 ส.ค. 2559
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเบี้ยความพิการ22 ส.ค. 2559
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเบี้ยยังชีพ22 ส.ค. 2559
19พรบ.สาธารณสุข 253518 ก.ค. 2559
20พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.254219 พ.ค. 2559

1 2   >>  >|