" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
148
เดือนนี้
4,695
เดือนที่แล้ว
4,432
ปีนี้
36,241
ปีที่แล้ว
40,568
ทั้งหมด
158,231
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

1
ปลูกผักสวนครัว (ศพด.),เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566
นางสาวพิกุล เตชะปัน หัวหน้าสำนักปลัด ลงพี้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สอนเด็กนักเรียนปลูกผักสวนครัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

 

14 พฤศจิกายน 2566

 ลงพื้นที่ตรวจดูความก้าวหน้าการวางท่อ ม.1-ม.4,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้า งานวางท่อ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคืน

13 พฤศจิกายน 2566

 พิมพ์ภาพจากลายฝ่ามือ (ศพด.),เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
กิจกรรม “พิมพ์ภาพจากลายฝ่ามือ”
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน จัดกิจกรรม “พิมพ์ภาพจากลายฝ่ามือ”
การพิมพ์ภาพจากลายฝ่ามือ..เป็นศิลปะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือ พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ให้เด็กๆได้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ สามารถผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

 

10 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมเกมการศึกษา การจับคู่ภาพเหมือน การเรียงลำดับ จำนวนกับตัวเลข,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
กิจกรรมเกมการศึกษา การจับคู่ภาพเหมือน การเรียงลำดับ จำนวนกับตัวเลข
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้จัดกิจกรรมเกมการศึกษา “การจับคู่ภาพเหมือน การเรียงลำดับ จำนวนกับตัวเลข”
เกมการศึกษา คือ กิจกรรมการเล่นที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการคิด อย่างเป็นระบบซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และตอบสนองความต้องการตามวัยของผู้เรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

 

09 พฤศจิกายน 2566

ดำเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
นายนคร ปิงชัย ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้ดำเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการดังกล่าวดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้และให้คณะกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 

08 พฤศจิกายน 2566

ร่วมปฏิบัติการ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองลำพูน  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ปัญหายาเสพติดลดลงหรือหมดไปจากพื้นที่,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน นำเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมปฏิบัติการ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองลำพูน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพูน และจัดหางานจังหวัดลำพูนได้จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่เสี่ยง/จุดเสี่ยง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ปัญหายาเสพติดลดลงหรือหมดไปจากพื้นที่ และดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้มีประสิทธิภาพพร้อมดำเนินการกับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษาอย่างเป็นระบบ
บริเวณหน้าโรงเรียนหนองช้างคืน

 

07 พฤศจิกายน 2566

ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้เดินทางมาส่ง และร่วมแสดงความยินดี กับนางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้เดินทางมาส่ง และร่วมแสดงความยินดี กับนางรัตน์ติยา พงษ์วิทยานุกฤต ที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

01 พฤศจิกายน 2566

ประชุม สปสช.,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน (ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) จัดประชุมการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองช้างคืน ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

27 ตุลาคม 2566

ลงพื้นที่เยี่ยม/ติดตามการเลี้ยงดูเด็กที่ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมป์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ครอบครัว,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้นางสาวพิกุล เตชะปันพร้อมด้วยนางมะลิสา เงาคำ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยม/ติดตามการเลี้ยงดูเด็กที่ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมป์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ครอบครัว

26 ตุลาคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1,บ้านหนองช้างคืน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคืนเชื่อมบ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1,บ้านหนองช้างคืน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคืนเชื่อมบ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยโครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 

24 ตุลาคม 2566

ลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่วัดหนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนจิตอาสาหลายร้อยคนร่วมกันทำความสะอาด ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"

 

23 ตุลาคม 2566

วันปิยมหาราช,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
ในวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน เป็นประธานในพิธี
วางพวงมาลา และถวายสดุดีเป็นราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ “วันปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน กลุ่มสตรีแม่บ้าน คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างคืน กองทุนสวัสดิการชุมชน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกหมู่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

23 ตุลาคม 2566

นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ได้รับเลือกเข้ารับรางวัล“สิงห์ฆเณศ”รางวัลนักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี,รางวัลนักปกครองยอดเยี่ยมแห่งปี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ สโมสร กรมประชาสัมพันธ์ (ซอยอารีย์สัมพันธ์) ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน ได้รับเลือกเข้ารับรางวัล“สิงห์ฆเณศ”รางวัลนักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี,รางวัลนักปกครองยอดเยี่ยมแห่งปี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการยกย่องให้กำลังใจแก่บุคคลในการจัดการบริหารงานและการปกครองพัฒนาสังคมประพฤติปฏิบัติดีมีคุณค่ายึดมั่นในความถูกต้องดีงามเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลพัฒนาตนเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและรับผิดชอบงานในระดับนโยบายและมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป

 

21 ตุลาคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วย นางสาวพิกุล เตชะปัน หัวหน้าสำนักปลัด และนายธวัชชัย โนโชติ นายช่างโยธาชำนาญงาน ร่วมกับโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทาน ที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีวรพจน์ ดวงรกดก นายช่างชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมชี้แจงรายละเอียดให้ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายชลขันธ์พินิต (แม่ปิงเก่า) ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

19 ตุลาคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ถนน ม.1 บ้านหัวฝาย,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วย นายปรีชา ใจกล้า เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางซอย 1 รวมใจ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 บ้านหัวฝาย ตำบลหนองช้างคืน ที่ผิวถนนมีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนที่สัญจรไป-มาไม่ได้รับความสะดวก และอาจทำให้เกิดอันตรายต่อการสัญจร เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

17 ตุลาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 43  (641 รายการ)