" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
2,302
เดือนที่แล้ว
3,711
ปีนี้
19,294
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
100,716
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195

2
ลงพื้นที่สำรวจงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายป่าไผ่หลวง บ้านหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันนี้ (10 พฤษภาคม 2565 ) นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้ นายพิภพ คำมงคล รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน และนายรุ่งตะวัน กันทะอู ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายป่าไผ่หลวง บ้านหนองช้างคืน หมู่ที่ 4 เชื่อม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคืน โดย นายพัฒนเดช สมบูรณ์ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต 3 พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
**************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
10 พฤษภาคม 2565

ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565
นำโดยนางสาวพิกุล เตชะปัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ได้เข้ารับการตรวจ และรับคำแนะนำ จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) โดยการตรวจจากเอกสารหลักฐานอื่น ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
ซึ่งการประเมินฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ในเกณฑ์ดี ทีมตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมบางประเด็น เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
**************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
06 พฤษภาคม 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน มอบหมายให้
นางลำดวน แสนสมเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วยกำนันตำบลหนองช้างคืน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Application Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมบัวขาว (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูนเป็นประธานในการประชุม
***************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

02 พฤษภาคม 2565

มอบชุดธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 29 เมษายน 2565
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน
ได้มอบหมายให้นางณัฐพรรณ อุ่นบุญธรรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนางมะลิสา เงาคำ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ร่วมกับสท.สมนึก อินสินธุและสท.จรัสศรี อุดมพันธ์ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จำนวน 7 ชุด ให้แก่บุคคลผู้ที่ถูกกักตัวในพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ในส่วนของการพิจารณาการมอบถุงยังชีพนั้นเป็นการพิจารณาจากรพ.สต. และกาชาดจังหวัดลำพูนร่วมกัน
*****************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

29 เมษายน 2565

มอบชุดธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 27 เมษายน 2565
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน
นายปรีชา ใจกล้า เลขานุการนายกฯ นางสาวพิกุล เตชะปัน หัวหน้าสำนักปลัด และนางมะลิสา เงาคำ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จำนวน 13 ชุด ให้แก่บุคคลผู้ที่ถูกกักตัวในพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ในส่วนของการพิจารณาการมอบถุงยังชีพนั้นเป็นการพิจารณาจากรพ.สต. และกาชาดจังหวัดลำพูนร่วมกัน
*****************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

27 เมษายน 2565

เข้าร่วมการประชุมคจพ.อ.เมืองลำพูน ครั้งที่ 4-2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน และนางมะลิสา เงาคำ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองลำพูน (คจพ.อ.เมืองลำพูน) ครั้งที่ 4/2565
***************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

25 เมษายน 2565

มอบชุดธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 22 เมษายน 2565
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน
มอบหมายให้นางณัฐพรรณ อุ่นบุญธรรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนางมะลิสา เงาคำ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จำนวน 9 ชุด ให้แก่บุคคลผู้ที่ถูกกักตัวในพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
***************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

22 เมษายน 2565

ตรวจ ATK เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 18 และ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน นำโดยนายอนันท์ ธนันชัย
นายกเทศมนตรีฯได้แจ้งให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกท่าน ร่วมเข้ารับการตรวจ ATK เพื่อสร้างความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยได้รับการดำเนินการตรวจและการประสานจากทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างคืน
ซึ่งผลการตรวจ ATK ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มีผลเป็นลบทุกคนค่ะ
***************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

21 เมษายน 2565

ร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพรตามขนบธรรมเนียมประเพณีปี๋ใหม่เมือง,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน
พร้อมด้วยนายพิภพ คำมงคล รองนายกเทศมนตรี
นายมานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาล นายสมศักดิ์ หมื่นเถ
ประธานสภาเทศบาล นายศฤงคาร ศรีบุญเรือง รองประธานสภาฯ
และนายสมนึก อินสินธุ สมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมรด น้ำดำหัว ขอพรนายโยธิน ประสงค์ความดี
นายอำเภอเมืองลำพูน และนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565
***************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

19 เมษายน 2565

กิจกรรมรดน้ำดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
นำโดยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ได้ร่วมจัดกิจกรรม
“ รดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร และประธานสภา ”
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของเทศกาลปี๋ใหม่เมือง
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
***************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

19 เมษายน 2565

นายอำเภอเมืองลำพูน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบให้ขวัญและกำลังใจด่าน 7 วันอันตรายตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 14 เมษายน 2565 นายโยธินประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบให้ขวัญและกำลังใจด่าน 7 วันอันตรายตำบลหนองช้างคืน
****************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

14 เมษายน 2565

หารือข้อสรุปแนวทางการจัดการศพผู้เสียชีวิต ด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรี พร้อมทั้ง
นายปรีชา ใจกล้า เลขานุการนายกฯ
นางสาวพิกุล เตชะปัน หัวหน้าสำนักปลัด
และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้านภายในตำบลหนองช้างคืน
ร่วมหารือข้อสรุปแนวทางการจัดการศพผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
*******************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

11 เมษายน 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้
นายพิภพ คำมงคล รองนายกเทศมนตรี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
***************************************
ช่องทางการติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทร 053-982920 Fax 053-983095
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 102,104,105
กองช่าง ต่อ 301,14
กองคลัง ต่อ 201 - 204
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

05 เมษายน 2565

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน
นายสมศักดิ์ หมื่นเถ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ อย่างพร้อมเพรียง
---------------------------------------------
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
โทรศัพท์ 053 982920
โทรสาร 059 383095
http://www.nongchangkhun.go.th
เพจ Facebook : เทศบาลตำบลหนองช้างคืน

23 มีนาคม 2565

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ (วันที่ 3),เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาตำบลหนองช้างคืน ให้การต้อนรับ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ประธานปิดโครงการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน โดยมีการฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมตามแนวทางและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและถ่ายภาพร่วมกัน
*************************
#หนองช้างคืนเข้มแข็ง
โทรศัพท์ 0-5398-2920
โทรสาร 0-5398-3095
ติดตามข่าวสารได้ผ่านช่องทาง
http://www.nongchangkhun.go.th/index.php
เพจเฟสบุ๊ค : เทศบาลตำบลหนองช้างคืน

18 มีนาคม 2565

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 29  (430 รายการ)