" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
319
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
807
เดือนที่แล้ว
3,097
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
111,209
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ20 พ.ค. 2564
2แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด5 ต.ค. 2563
3คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์22 ก.พ. 2560
4ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.1)22 ก.พ. 2560
5คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และ รื้อถอนอาคาร22 ก.พ. 2560
6แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี22 ก.พ. 2560
7ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี22 ก.พ. 2560
8หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน22 ก.พ. 2560
9หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้าง22 ก.พ. 2560
10คำร้องขออนุญาตทำการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ22 ก.พ. 2560
11หนังสือแจ้งความประสงค์และข้อมูลปัญหา22 ก.พ. 2560

1