" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,166
เดือนที่แล้ว
3,057
ปีนี้
26,455
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
73,605
ไอพี ของคุณ
34.231.243.21

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียนกรมป่าไม้ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่2) 22 เม.ย. 2563
2พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 256022 มิ.ย. 2560
3พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕24 มี.ค. 2560
4พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับล่าสุด)19 ม.ค. 2560
5หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ...9 ธ.ค. 2559
6กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 5 ก.ย. 2559
7ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน 22 ส.ค. 2559
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเบี้ยความพิการ22 ส.ค. 2559
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเบี้ยยังชีพ22 ส.ค. 2559
10พรบ.สาธารณสุข 253518 ก.ค. 2559
11พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.254219 พ.ค. 2559
12ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา23 มี.ค. 2559
13ประมวลจริยธรรม25 ก.พ. 2559
14พรบ.ภาษีป้าย21 ม.ค. 2559
15พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน21 ม.ค. 2559
16พ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม16 ธ.ค. 2558
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเบี้ยยังชีพ พ.ศ. 255220 พ.ย. 2558
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเบี้ยยังชีพ พ.ศ.254819 พ.ย. 2558
19พรบ.ขุดดิน ถมดิน28 ต.ค. 2558
20พรบ.ควบคุมอาคาร28 ต.ค. 2558

1