" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
327
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
807
เดือนที่แล้ว
3,097
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
111,209
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 25598 มิ.ย. 2565
2การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ5 พ.ย. 2564
3พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25581 พ.ย. 2564
4กฎกระทรวง การมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25645 เม.ย. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 256425 ก.พ. 2564
6ระเบียบกรมป่าไม้ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่2) 22 เม.ย. 2563
7พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 256022 มิ.ย. 2560
8พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕24 มี.ค. 2560
9พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับล่าสุด)19 ม.ค. 2560
10หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ...9 ธ.ค. 2559
11กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 5 ก.ย. 2559
12ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน 22 ส.ค. 2559
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเบี้ยความพิการ22 ส.ค. 2559
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเบี้ยยังชีพ22 ส.ค. 2559
15พรบ.สาธารณสุข 253518 ก.ค. 2559
16พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.254219 พ.ค. 2559
17ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา23 มี.ค. 2559
18ประมวลจริยธรรม25 ก.พ. 2559
19พรบ.ภาษีป้าย21 ม.ค. 2559
20พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน21 ม.ค. 2559

12  >> >|