" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
2,473
เดือนที่แล้ว
3,503
ปีนี้
15,754
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
97,176
ไอพี ของคุณ
3.239.129.91

ลำดับรายการวันที่
1การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ5 พ.ย. 2564
2พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25581 พ.ย. 2564
3กฎกระทรวง การมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25645 เม.ย. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 256425 ก.พ. 2564
5ระเบียบกรมป่าไม้ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่2) 22 เม.ย. 2563
6พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 256022 มิ.ย. 2560
7พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕24 มี.ค. 2560
8พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับล่าสุด)19 ม.ค. 2560
9หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ...9 ธ.ค. 2559
10กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 5 ก.ย. 2559
11ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน 22 ส.ค. 2559
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเบี้ยความพิการ22 ส.ค. 2559
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเบี้ยยังชีพ22 ส.ค. 2559
14พรบ.สาธารณสุข 253518 ก.ค. 2559
15พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.254219 พ.ค. 2559
16ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา23 มี.ค. 2559
17ประมวลจริยธรรม25 ก.พ. 2559
18พรบ.ภาษีป้าย21 ม.ค. 2559
19พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน21 ม.ค. 2559
20พ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม16 ธ.ค. 2558

12  >> >|