" พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง "

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียนfacebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

กรมการจัดหางาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
319
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
807
เดือนที่แล้ว
3,097
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
34,272
ทั้งหมด
111,209
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1ระบบการป้องกัน การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก12 พ.ค. 2564
2การดำเนินการมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256311 ธ.ค. 2563
3มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ต.ค. 2563
4มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง10 เม.ย. 2563
5มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน10 เม.ย. 2563
6มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ10 เม.ย. 2563
7มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม9 เม.ย. 2563
8มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ9 มี.ค. 2563
9มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลหนองช้างคืน3 ต.ค. 2561
10มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน31 พ.ค. 2559
11มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองช้างคืน8 ธ.ค. 2558

1