พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สถิติอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

facebook

โวท

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.

จังหวัดลำพูน

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สตง

กระทรวงมหาดไทย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

ict

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

elaas

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/01/2560
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
139
เดือนนี้
1,921
เดือนที่แล้ว
2,170
ปีนี้
4,091
ปีที่แล้ว
20,692
ทั้งหมด
51,241
ไอพี ของคุณ
34.201.11.222สำนักประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำ ชุดข้อมูลความรู้การเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ : https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20201106123008.pdf

2 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาล)
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ : https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20201008135910.pdf

3 ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ : https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20210117214429.pdf

#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#เลือกตั้งเทศบาล
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

20 มกราคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม ใบอนุญาตกิจการตลาด ใบอนุญาตกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม

**ทั้งนี้แม้จะมีการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม แต่ผู้ประกอบการยังคงต้อง ขออนุญาต ขอรับรองการแจ้ง และขอต่อใบอนุญาตตามปกติ

** ซึ่งกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 14 พ.ย.2563 - 13 พ.ย. 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้

12 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓
มีผลบังคับใช้ เริ่ม ๑ มกราคม ๒๕๖๔
โดยมีสาระสำคัญตามกฎกระทรวง ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
ข้อ ๒ ให้กำหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้
(๑) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
(ก)ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ๑๐บาท ให้คิดอัตราต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา ๕ บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(๒) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น
(ก)ป้ายที่มีข้อความเครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา๕๒ บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา ๒๖ บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(๓) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทย บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา ๕๒ บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา ๕๐ บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
ข้อ ๓ อัตราภาษีป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามอัตราภาษีป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

04 ธันวาคม 2563

แจ้งผู้กระกอบกิจการ ร้านค้าและประชาชนทั่วไปทราบ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการใดติดป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย เพื่อการโฆษณาและหารายได้จะต้องชำระภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ตามรูปภาพด้านล่างนี้ ทั้งนี้หากสงสัยประการใด ให้ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ( เพราะภาษีป้ายของท่านจะเพิ่มขึ้นจากเดิมค่อนข้าง เยอะอยู่ )

27 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
15 ตุลาคม 2563

การยื่นแสดงตัวตนเพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

ประชาสัมพันธ์...เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
เรื่อง การยื่นแสดงตัวตนเพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามกำหนดการลงพื้นที่

28 กันยายน 2563

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
28 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน พ้นภัย,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
24 สิงหาคม 2563

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองช้างคืน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
18 มิถุนายน 2563

เมื่อผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษีได้เอกสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ต้องปฎิบัติตนอย่างไร ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

วันนี้มีผังและขั้นตอนมาบอก

11 มิถุนายน 2563

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารสำนักงานในสำนักงานเทศบาล

24 เมษายน 2563

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th

และสำเนาทะเบียนบ้านหรือยื่นคำขอทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาในสำนักงานเทศบาล

24 เมษายน 2563

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
24 เมษายน 2563

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องในการขอรับบริการการขออนุญาตทำ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
24 เมษายน 2563

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องในการขอรับบริการการขออนุญาตทำ,เทศบาลตำบลหนองช้างคืน,nongchangkhun.go.th
24 เมษายน 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (63 รายการ)